Quadhouse Specials / Yamaha YFM700R / 

Yamaha YFM700R

Yamaha YFM700R

Auslieferung im Juni 2012 im Landkreis KA